YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI

Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır!
ÜZVLƏRİN SAYI: 0
BİZƏ YAZIN
 

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ NİZAMNAMƏSİ

Yeni Azərbaycan Partiyasının Nizamnaməsi 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis Konfransında qəbul olunmuşdur. Partiyanın I (1999, dekabr), II ( 2001, noyabr) və III (2005, mart) qurultaylarında əlavə və düzəlişlər edilmişdir.


I.ÜMUMİ MÜDDƏALAR

MADDƏ 1. Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunvericiliyi çərçivəsində, özünün nizamnaməsi və proqramı əsasında - Azərbaycanda hüquqi dövlət, sivil vətəndaş cəmiyyəti, sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyat, azərbaycançılığı ehtiva edən milli birlik yaratmaq məqsədilə birgə fəaliyyət göstərən vətəndaşların birləşdiyi parlament tipli siyasi partiyadır.


II. PARTİYANIN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

MADDƏ 1. Yeni Azərbaycan Partiyasının ali məqsədi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutması, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin qurulması, sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyatın yaradılması, irqindən, milliyyətindən, sosial mənşəyindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının hərtərəfli və etibarlı müdafiəsinin təmin edilməsi, qanunçuluq, möhkəm əmin-amanlıq, ictimai həmrəylik və firavan həyat üzərində qurulmuş vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və insanların müstəqil dövlətçilik ətrafında birləşdirilməsindən ibarətdir.

MADDƏ 2. Yeni Azərbaycan Partiyası öz məqsədinə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələri əsas hesab edir:
- müstəqil, demokratik, hüquqi, dünyəvi və sosial yönümlü dövlətin qurulması naminə birgə səy göstərmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarını öz ətrafında birləşdirmək və partiya işinə cəlb etmək;
- peşəkar idarəetmə və demokratik prinsiplər əsasında dövlət quruculuğunu inkişaf etdirmək, siyasi, hüquqi, iqtisadi və sosial islahatları dərinləşdirmək üçün əsaslı təkliflər, proqramlar və platformalar hazırlamaq;
- qanunçuluğa hamılıqla hörmət edilməsi, qanunların icrasının dönmədən təmin edilməsi, ictimai həyatın bütün sahələrinin demokratikləşdirilməsi məqsədilə geniş siyasi fəaliyyət göstərmək;
- Azərbaycan Respublikasının reallıqlarını və xüsusiyyətlərini nəzərə alan mərhələli, davamlı siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar bazasında cəmiyyəti tədricən, dinamik surətdə inkişaf etdirmək;
- bazar iqtisadiyyatının və azad sahibkarlığın inkişafı yolu ilə istehsalın yüksəldilməsinə, vətəndaşların rifah halının təmin olunmasına, ölkədə fəal sosial siyasətin həyata keçirilməsinə nail olmaq;
- çoxpartiyalı sistemə, demokratik hakimiyyətə və siyasi plüralizmə əsaslanan dövlət idarəçiliyi və vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirmək;
- qanunların və digər normativ hüquqi aktların layihələrinin müstəqil ictimai ekspertizasını keçirmək, onların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;
- şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının, şərəf və ləyaqətinin hərtərəfli müdafiəsinə, vətəndaşlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın, inamın və humanitar əlaqələrin inkişafına kömək etmək;
- millətlərin, etnik qrupların, mədəniyyətlərin və dinlərin azad inkişafına nail olmaq;
- Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, milli təhlükəsizliyinin qorunması mövqeyindən çıxış etmək, bütün dünyada sülhün, dövlətlər, xalqlar arasında əməkdaşlığın inkişafına və Azərbaycanın dünya birliyində layiqli təmsil olunmasına çalışmaq, beynəlxalq normalara hörmətlə yanaşmaq, dünya sivilizasiyasının nailiyyətlərindən geniş istifadə etmək.

MADDƏ 3. Yeni Azərbaycan Partiyası onun əsas proqram məqsədləri və vəzifələri ilə razılaşan ictimai və siyasi təşkilatlarla əməkdaşlığa, digərləri ilə isə açıq və xoş məramlı dialoqa hazırdır.

MADDƏ 4. Yeni Azərbaycan Partiyası dövlət hakimiyyətinin formalaşmasında bütün səviyyələrdə iştirak edir. Prezidentliyə, parlamentə, yerli hakimiyyət və bələdiyyə orqanlarına, hökumətin və digər icra strukturlarının tərkibinə namizədlər irəli sürür.

MADDƏ 5. Yeni Azərbaycan Partiyası xarici ölkələrin bütün mütərəqqi partiyaları və ictimai təşkilatları ilə hərtərəfli əlaqələrin qurulması və geniş beynəlxalq əməkdaşlıq uğrunda çıxış edir.

MADDƏ 6. Partiya rəhbər orqanlarının şəxsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada:
- dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının formalaşdırılması üçün təkliflər verir;
- dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının qərarlarının hazırlanmasında iştirak edir;
- dövlət və bələdiyyə orqanlarında, ictimai birliklərdə öz üzvlərini təmsil edir, onların qanuni mənafelərini müdafiə edir;
- cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak etmək üçün milli qanunvericilikdə və beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan digər formalardan istifadə edir.


III. PARTİYANIN TƏŞKİLATİ PRİNSİPLƏRİ VƏ ÜZVLÜK QAYDALARI

MADDƏ 1. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilati fəaliyyəti demokratik prinsiplər əsasında qurulur. Bu prinsiplər aşağıdakılardır:
- ideya və əqidə birliyi;
- partiya üzvlərinin hüquq bərabərliyi;
- partiyanın hər bir üzvünün fikrinə hörmət;
- intizamın və məsuliyyətin üstünlüyü;
- rəhbər orqanların qərarlarının bütün aşağı orqanlar və partiya üzvləri üçün məcburiliyi;
- ilk təşkilatların öz hüquqlarından tam sərbəst istifadə etməsi;
- seçkili orqanların əlaqələndirici rolu.

MADDƏ 2. Partiyaya üzvlük fərdidir.

MADDƏ 3. Partiyanın Nizamnaməsini və Proqramını qəbul edən, siyasi partiyada üzvlüyü Konstitusiyaya görə qadağan olunmuş şəxslər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış, fəaliyyət qabiliyyətli hər bir vətəndaşı dinindən, dilindən, sosial və etnik mənşəyindən asılı olmayaraq partiyanın üzvü ola bilər. Partiyaya qəbul şəxsi ərizə və ilk təşkilatın qərarı əsasında aparılır. YAP üzvünə vahid nümunə üzrə üzvlük vəsiqəsi təqdim edilir.

MADDƏ 4. Partiyanın üzvü aşağıdakı hüquqlara malikdir:
- partiyanın rəhbər orqanlarına seçmək və seçilmək;
- partiyanın siyasətinin müəyyən olunmasında, onun fəaliyyətinə aid məsələlərin müzakirəsində sərbəst iştirak etmək;
- partiya tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək;
- partiyanın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün təkliflər vermək;
- partiyanın müdafiəsindən istifadə etmək;
- partiyanın siyasətinə və onun orqanlarının bütün əməli fəaliyyətinə aid məsələləri sərbəst müzakirə və tənqid etmək;
- qərar qəbul olunana qədər və olunduqdan sonra öz fikrini açıq bildirmək;
- zəruri hallarda partiyanın bütün sənədləri, o cümlədən maliyyə sənədləri ilə tanış olmaq;
- partiyada üzvülüyünü dayandırmaq və yaxud partiyadan çıxmaq.

MADDƏ 5. YAP üzvünün partiyadan çıxmaq məsələsinə onun şəxsi ərizəsi əsasında baxılır. ərizə ilk partiya təşkilatında müzakirə edilərək qərar çıxarılır və bu barədə yuxarı orqanlara yazılı məlumat verilir.

MADDƏ 6. Partiya üzvünün vəzifələri aşağıdakılardır:
- özünün əməli fəaliyyəti ilə partiyanın siyasətinin həyata keçirilməsinə kömək etmək;
- partiyanın əsas prinsiplərinə əməl etmək;
- partiyanın proqram müddəalarına riayət etmək və onun təşkilati prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərmək;
- partiyanın işində fəal iştirak etmək, partiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirmək;
- partiyanın nüfuzu qayğısına qalmaq, onun ideyalarını təbliğ etmək, partiya intizamına riayət etmək;
- müəyyən olunmuş qaydada üzvlük haqqını ödəmək.

MADDƏ 7. Partiyanın üzvləri bu Nizamnamənin müddəalarına əməl etməyə və onun rəhbər orqanlarının qərarlarını yerinə yetirməyə borcludurlar. Bu tələblər yerinə yetirilmədikdə, ilk partiya təşkilatı və partiyanın digər rəhbər orqanları tərəfindən onların haqqında partiya üzvlüyündən azad edilməyə qədər intizam tədbirləri görülə bilər.

MADDƏ 8. YAP üzvünün partiyadan xaric edilməsi haqqında qərar ilk partiya təşkilatı tərəfindən qəbul olunur. İlk təşkilatın qərarı rayon (şəhər) təşkilatlarının İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir. Yuxarı partiya orqanlarına seçilmiş YAP üzvləri ancaq həmin orqanların razılığı ilə partiyadan xaric oluna bilər. Rayon (şəhər) partiya təşkilatının Şura üzvlərinin partiyadan xaric edilməsi haqqında qərar YAP İdarə Heyətində təsdiq olunmalıdır. Partiya üzvlüyündən xaric edilən bir ay müddətində Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyasına şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər. MNTK iki ay müddətində şikayətçinin ərizəsinə baxaraq xaricetmə haqqında qərarı təsdiq və ya ləğv edir.


IV. PARTİYANIN TƏŞKİLATİ QURULUŞU

1. YAP Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində fəaliyyət göstərir. Partiyanın əsasını ilk partiya təşkilatı təşkil edir.

2. İlk partiya təşkilatı ərazi prinsipi əsasında yaradılır.

3. İlk partiya təşkilatının yaradılması barədə qərar azı üç nəfər YAP üzvünün iştirak etdiyi təsis yığıncağı tərəfindən qəbul edilir və rayon (şəhər) təşkilatları İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunur. Partiya üzvü ancaq bir ilk partiya təşkilatının qeydiyyatında dura bilər.

4. İlk partiya təşkilatının rəhbər orqanı ümumi yığıncaqdır. Ümumi yığıncaq üç ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. İclas ilk partiya təşkilatında qeydiyyatda duran üzvlərin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Növbədənkənar yığıncaq qeydiyyatda olan üzvlərin üçdə bir hissəsinin tələbi ilə və ya ilk partiya təşkilatı sədrinin qərarı ilə çağırıla bilər.

5. İlk partiya təşkilatının ümumi yığıncağında təşkilatın işinə rəhbərlik etmək üçün sədr və onun müavinləri, 30 nəfərdən çox partiya üzvü olan ilk təşkilatlarda isə İdarə Heyəti, sədr və sədrin müavinləri seçilir.

6. İnzibati ərazi bölgüsü üzrə ilk partiya təşkilatları rayon (şəhər) və Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkilatlarında birləşirlər.

7. Rayon (şəhər) təşkilatlarının ali orqanı müəyyən edilmiş kvota əsasında ilk partiya təşkilatlarından seçilmiş nümayəndələrin iştirakı ilə iki ildə bir dəfə keçirilən konfransdır. Konfrans nümayəndələrin əksəriyyəti iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.

8. İlk partiya təşkilatlarından konfransa nümayəndəlik norması YAP rayon (şəhər) təşkilatı şurasının iclasında müəyyən edilir.

9. Rayon (şəhər) təşkilatlarının qeydiyyatında olan üzvlərin 1/3 hissəsinin tələbi və ya rayon (şəhər) şurasının qərarı ilə növbədənkənar konfrans çağrıla bilər.

10. Konfrans iki il müddətinə rayon (şəhər) təşkilatının sədrini, şura üzvlərini, nəzarət-təftiş qrupunu seçir.

11. Şura rayon (şəhər) təşkilatlarının konfranslar arası müddətdə rəhbər orqanıdır. Onun iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Rayon (şəhər) təşkilatının şuralarının iclasları Şura üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Şura rayon (şəhər) partiya təşkilatının cari rəhbərliyinin həyata keçirilməsi üçün rayon (şəhər) təşkilatının İdarə Heyətini, sədr müavinlərini seçir. İdarə Heyətinin iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.

12. YAP rayon (şəhər) təşkilatının sədri partiyanın proqram məqsədlərini və vəzifələrini, rəhbər orqanlarının qərarlarının həyata keçirilməsi işini təşkil edir, partiyanı yerli ictimai və siyasi təşkilatlarla, hakimiyyət orqanları ilə əlaqələrdə təmsil edir. Partiyanın rayon (şəhər) təşkilatının sədri müəyyən səbəblər üzündən fəaliyyətini dayandırdıqda, onun səlahiyyətlərini İdarə Heyətinin qərarı ilə sədr müavinlərindən biri icra edir.

13. İlk partiya təşkilatlarının, rayon (şəhər) şuraları üzvlərinin, rayon (şəhər) konfransları nümayəndələrinin 2/3 hissəsi özlərinin seçkili orqanlarına və sədrinə qarşı etimadsızlıq göstərməklə onları yenidən seçə bilərlər. Seçkili orqanlar onları seçən yığıncaq və konfrans qarşısında məsuldur.

 

V. PARTİYANIN RƏHBƏR ORQANLARI

MADDƏ 1. Partiyanın rəhbər orqanları aşağıdakılardır.
- Qurultay
- Siyasi şura
- İdarə Heyəti

MADDƏ 2. Partiyanın ali orqanı dörd ildən bir çağırılan qurultaydır. Zəruri hallarda Siyasi Şuranın və ya partiya üzvlərinin üçdə birinin tələbi ilə növbədənkənar qurultay çağırıla bilər. Qurultaya nümayəndəlik norması Siyasi Şura tərəfindən müəyyən olunur. Rayon (şəhər) konfransları tərəfindən seçilmiş nümayəndələrin əksəriyyəti iştirak etdikdə qurultay səlahiyyətli hesab olunur. Qurultayın çağırılma müddəti, nümayəndəlik norması və gündəliyi qurultayın başlamasından azı bir ay əvvəl Siyasi Şura tərəfindən elan edilir.

MADDƏ 3. Qurultay:
- partiyanın rəhbər orqanlarının hesabatlarını dinləyir və təsdiq edir;
- partiyanın Nizamnaməsini və Proqramını qəbul edir, ona dəyişikliklər, əlavələr edir;
- partiyanın Sədrini seçir;
- partiyanın strateji fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirir;
- qurultayın müəyyən etdiyi sayda Siyasi Şura və Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyası üzvlərini seçir;
- partiyanın Nizamnaməsindən və Proqramından irəli gələn digər məsələləri həll edir. Proqram və Nizamnamə ilə əlaqədar qərarlar iştirak edən nümayəndələrin üçdə ikisinin səs çoxluğu, digər məsələlərə aid qərarlar isə sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur.

MADDƏ 4. Siyasi Şura qurultaylararası dövrdə partiyanın fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Siyasi şuranın iclasları zəruri hallarda, lakin altı ayda bir dəfədən az olmamaqla, çağırılır.
Siyasi Şura:
- partiyanın siyasi fəaliyyət taktikasını hazırlayır;
- partiyanın qurultayını çağırmaq haqqında qərar qəbul edir;
- sədrin təklifi ilə onun I müavinini, müavinlərini və icra katibini seçir;
- İdarə heyətini seçir, onun fəaliyyətinə dair məruzəyə baxır və təsdiq edir;
- daimi və müvəqqəti komissiyalar yaradır, onların əsasnamələrini təsdiq edir, fəaliyyətlərini əlaqələndirir;
- Gənclər Birliyi və Qadınlar Şurasını, digər partiyadaxili strukturları yaradır və onların əsasnamələrini təsdiq edir;
- partiyanın rayon (şəhər) və ilk partiya təşkilatları haqqında əsasnamələri təsdiq edir; - partiyanın beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirir; - zəruri hallarda idarə heyətinin təqdimatı ilə yerli orqanların fəaliyyətini dayandırır, onları buraxır, yenidən təşkil edir;
-Nizamnamədən irəli gələn digər məsələləri həll edir.

MADDƏ 5. İdarə Heyəti Siyasi Şuranın iclasları arasındakı dövrdə partiyanın fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Onun iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.
İdarə Heyəti:
- partiyanın daxili həyatı və siyasətinin təxirəsalınmaz məsələlərinə baxır;
- partiyanın Siyasi Şurasının iclaslarını təşkil edir;
- bəyanatlarla və müraciətlərlə çıxış edir;
- partiyanın büdcəsinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə bağlı qərar qəbul edir;
- partiya adından bağlanmış sazişləri təsdiq edir;
- ərazi və digər təşkilatların, yerli şöbələrin yaradılması haqqında təsis iclaslarının qərarlarını təsdiq edir;
- partiyaya kollektiv üzvlərin qəbulu barədə qərarlar verir;
- dövlət orqanları və ictimai-siyasi təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələr yaradır;
- İcra Aparatının strukturunu və iş planını təsdiq edir;
- Partiya Sədrinin təqdimatı ilə İcra katibinin müavinlərini təsdiq edir;
- Nizamnamədən irəli gələn digər məsələləri həll edir.

MADDƏ 6. Partiyanın Sədri:
- partiyanın Proqram və Nizamnaməsinin məqsəd və vəzifələrinə uyğun partiyaya ümumi rəhbərlik edir;
- Siyasi Şuraya və İdarə heyətinə rəhbərlik edir;
- dövlət orqanlarında, yerli və beynəlxalq təşkilatlarda, respublikada və xaricdə partiyanı təmsil edir;
- partiya adından sənədləri imzalayır;
- müstəsna hallarda seçkili partiya orqanlarına kooptasiya edir;
- zəruri hallarda öz səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq müavinlərindən birinə, yaxud İcra katibinə həvalə edir;
- Nizamnaməyə müvafiq olaraq digər vəzifələri yerinə yetirir.

MADDƏ 7. İcra katibi:
- partiyanın Mərkəzi Aparatına rəhbərlik edir;
- İdarə Heyətinin iclaslarını təşkil edir, onun gündəliyini müəyyən edir və partiya Sədri olmadığı hallarda iclasa rəhbərlik edir;
- İdarə Heyətinin təsdiq etdiyi iş planı əsasında partiyaya operativ rəhbərliyi həyata keçirir;
- ştatlı işçilərdən, habelə müqavilə əsasında işləyən şəxslərdən ibarət partiyanın icra aparatını formalaşdırır;
- yerli təşkilatların icra aparatlarının fəaliyyətini əlaqələndirir;
- təsdiq olunmuş büdcə daxilində partiyanın cari maliyyə məsələlərini həll edir.

MADDƏ 8. Mərkəzi Nəzarət - Təftiş komissiyası Siyasi Şuranın təsdiq etdiyi "Mərkəzi Nəzarət-Təftiş komissiyası haqqında əsasnamə"yə uyğun fəaliyyət göstərir.


VI. PARTİYANIN HÜQUQİ STATUSU

MADDƏ 1. Partiya hüquqi şəxsdir. Partiyanın adı yazılmış dairəvi möhürü və ştampı, özünün rəmzi, digər rekvizitləri, banklarda hesablaşma hesabı və digər hesabları vardır.

MADDƏ 2. Partiyanın mülkiyyətinə binalar, qurğular, nəqliyyat vasitələri, səhmlər, qiymətli kağızlar və onun fəaliyyətinin maddi təminatı üçün zəruri olan digər əmlak daxil ola bilər.

MADDƏ 3. Partiyanın büdcəsi manat və xarici valyuta vəsaiti ilə, üzvlük haqları, ianə, subsidiya, sərgi və başqa tədbirlərdən əldə edilən gəlir, nəşriyyat fəaliyyəti, qanunla qadağan olunmayan digər gəlirlər hesabına formalaşır. Üzvlük haqqının məbləğini Siyasi Şura müəyyən edir.

MADDƏ 4. Qanunvericiliyə uyğun olaraq partiyanın nəşriyyatı, mətbəələri, mətbu orqanları və digər kütləvi informasiya vasitələri ola bilər.

MADDƏ 5. Partiyanın fəaliyyəti qurultayın qərarı ilə, iştirak edən nümayəndələrin ən azı üçdə iki hissəsinin səsi əsasında və ya Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulan digər hallarda dayandırıla bilər.

MADDƏ 6. Partiyanın fəaliyyəti dayandırıldıqda onun əmlakının taleyi "Siyasi partiyalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq həll edilir.